2d. Shamballa MDH 7e Dimensie/Shamballa MDH 7th Dimension

Ben jij een Shamballa MDH Master met de 4e en 5e graad en ben je klaar voor een nieuwe stap in jouw persoonlijke ontwikkeling en om nog sterkere healingen te geven aan jezelf en anderen?

Geniet je er nog steeds van om met deze wonderlijke energie te werken? Klaar om nieuwe inzichten en boodschappen te ontvangen? Wil jij met de nieuwste Symbolen werken, die afgestemd zijn op deze tijd?

Dan is de Zevende Dimensie Graad van Shamballa MDH voor jou een zeer bijzondere aanvulling.

Om de Zevende Dimensie van Shamballa MDH inwijding te kunnen ontvangen is het wel de bedoeling dat je graad 1 tot en met 5 hebt ontvangen. Wij willen hiermee voorkomen dat je iemands energiesysteem op gaat blazen. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Belangrijk om te weten is dat wanneer jij de inwijding ontvangt in de Zevende Dimensie van Shamballa MDH, al jouw ontvangen symbolen van graad 1 t/m 5, zullen stromen vanuit de Zevende Dimensie.

Shamballa MDH is Liefde. En weet dat jij altijd vanuit deze Liefdesfrequentie mag helen. Dat jij jezelf en andere mensen mag helen.

De Shamballa MDH 7e Dimensie bevat 111 nieuwe Symbolen en dit maakt samen met de eerste vijf graden een totaal van 555 Symbolen waar je mee mag werken.

De Symbolen zijn uitgewerkt in een pdf handleiding en net zoals in het Shamballa MDH Symbolen boek onderverdeeld in diverse onderdelen zoals:

 • Symbolen voor ondersteuning bij diverse ziekten en fysieke en mentale aandoeningen
 • Symbolen voor spirituele groei
 • Symbolen voor Voorouders, Elementen en Natuur
 • En diverse andere Symbolen voor (spirituele) ontwikkeling

Natuurlijk zit ook in deze handleiding een channeling doorgegeven door Germain en de Lords en Ladies van Shamballa met nieuwe vormen van healing waaronder:

 • Ondersteunen en heling van verlatingsangst
 • Herstel en heling bij een dieren-allergie
 • Ondersteuning bij het lezen van Akasha records van jezelf en anderen
 • Energetisch te brengen in de energie van de Blauwe Lotus. Het ondersteunt jou om zuiver waar te nemen vanuit de 7e dimensie
 • Brengt jou de energie van de Drievoudige Vlam, energieën van de Mahatma, het Godsbewustzijn en het Christusbewustzijn
 • Verbind jou met jouw hoogste potentieel
 • Plaatsing van jou in de Merkaba. Het biedt jou de spirituele bescherming die je dagelijks nodig hebt
 • Energetische plaatsing van de Violette Ster boven je kruin. Het helpt je om jouw pad te bewandelen in Liefde en Licht. Het wijst jou de weg naar jouw doelen en taken in dit leven terwijl je door de Violette Ster wordt beschermt en begeleidt

Na het ontvangen van jouw inwijding mag je deze als Shamballa MDH Master in de Zevende Dimensie, doorgeven aan anderen.

De kosten voor deze inwijding zijn 55 euro. Dit is inclusief handleiding met alle Symbolen, channeling, inwijdingsprocedure en certificaat.


Are you a Shamballa MDH Master with 4th and 5th Degree and are you ready for a new step in your personal development and to give even stronger healings to yourself and others?

Do you still enjoy working with this wonderful energy? Ready to receive new insights and messages? Do you want to work with the latest Symbols, which are tailored to this time?

Then the Seventh Dimension of Shamballa MDH is a very special addition for you.

To enable to receive the Seventh Dimension of Shamballa MDH initiation you need to have already received degree 1 until 5. We hereby want to prevent that you blow up someone’s energy system. Of course this cannot be the intention.

Important to know is that when you receive the initiation in the Seventh Dimension of  Shamballa MDH, all your received symbols of degree 1 – 5, will flow from the Seventh Dimension.

Shamballa MDH is Love. And know that you may always heal from this Lovefrequency. That you may heal yourself and other people.

The Seventh Dimension Shamballa MDH contains 111 new Symbols and this, together with the first five degrees, makes a total of 555 Symbols for you to work with.

The Symbols are detailed in a pdf manual and, just like in the Shamballa MDH Symbols book, divided into various parts such as:

 • Symbols for supporting various diseases, physical and mental disorders
 • Symbols for spiritual growth
 • Symbols for Ancestors, Elements and Nature
 • And various other Symbols for (spiritual) growth 

Of course also in this manual is a channeling passed on by Germain and the Lords and Ladies of Shamballa with new forms of healing including:  

 • Support and healing of separation anxiety 
 • Recovery and healing in an animal allergy 
 • Support in reading Akashic records of yourself and others 
 • Energetically bring you in the energy of the Blue Lotus. It supports you to see purely from the 7th dimension
 • Bring you the energy of the Threefold Flame, energies of the Mahatma, the God Consciousness and the Christ Consciousness
 • Connect you to your highest potential
 • Putting you in the Merkaba. It provides you with the spiritual protection you need on a daily basis 
 • Energetically placing the Violet Star above your crown. It helps you to walk your path in Love and Light. It shows you the way to your goals and tasks in this life while being protected and guided by the Violet Star

After receiving your initiation, as a Shamballa MDH Master in the Seventh Dimension, you may pass it on to others.  

The costs for this initiation are 55 euros. This includes manual with all Symbols, channeling, initiation procedure and certificate. 

Site Footer