Master Classes

Our master classes are informal walk-in sessions where you can get an impression of our approach and what we have to offer. New master classes are added regularly and take place throughout the Netherlands.

Check out our upcoming and recent master classes/events below:

01 - 24
April 2023 - December 2023
00:00 - 00:00

1. Raja Yogales/Raja Yoga Class

Wekelijkse Raja Yogales: de acht ledematen van yoga

Ik ben een ervaren officieel gecertificeerde yogadocent in de eeuwenoude (>2500 jaar oud) authentieke Himalaya Yoga Meditatie Traditie (Raja Yoga).

Tijdens de yogales zullen wij de acht ledematen van yoga behandelen.

Yama: morele codes, Niyama: persoonlijke discipline, Asana: lichaamshoudingen, Pratyahara: terugtrekking van zintuigen, Pranayama: controle van prana, Dharana: concentratie, Dhyan: meditatie, Samadhi: hoogste staat

Details: elke zondag 10.30 – 12.00

Prijs: €60,- per maand (4 lessen) of €150,- per 3 maanden (12 lessen voor de prijs van 10 lessen). Eenmalig kan een introductieles worden gevolgd voor €15,-

Registreer via info@wellbeingphd.com of Whatsapp (zie onderaan de pagina).

#yoga #rajayoga #ashtangayoga #himalayan #tradition #meditation #rotterdam #barendrecht


Weekly Raja Yoga class: the eight limbs of yoga.

I am an experienced and officially certified yoga teacher in the ancient (>2500 years old) authentic Himalayan Yoga Meditation Tradition (Raja Yoga).

During the yoga lessons we will go through the eight limbs.

Yama: moral codes, Niyama: personal discipline, Asana: body postures, Pratyahara: withdrawal of senses, Pranayama: control of prana, Dharana: concentration, Dhyan: meditation, Samadhi: spiritual absorption.

Details: Each Sunday 10.30 – 12.00

Price: €60,- per month (4 lessons) or €150,- per 3 months (12 lessons for price of 10 lessons). An introduction class can be followed once for €15,-

Registration via info@wellbeingphd.com or Whatsapp (see at bottom of the page).

#yoga #rajayoga #ashtangayoga #himalayan #tradition #meditation #rotterdam #barendrecht

Location: SiSu Centrum, Meerwedesingel 48 Barendrecht

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

2. Shamballa Online grouphealing Heartbeat of Mother Earth and yoga relaxation & meditation

We starten met een korte ontspanningsoefening waarbij we lichaamsbewustzijn en ademhalingsoefeningen zullen beoefenen van de eeuwenoude Raja Yoga zodat je tot rust en ontspanning kan komen vanuit de hectiek van het dagelijkse leven. Daardoor kan je de Shamballa healing optimaal ontvangen.

De Shamballa healing – hartslag van Moeder Aarde – zal op afstand verstuurd worden aan alle deelnemers.

Deze heling zal veel gezondheidsvoordelen opleveren:

 • Algemene heling
 • Versterking van je immuunsysteem
 • Bescherming tegen elektrosmog- en straling
 • Betere aarding
 • Beter slaappatroon
 • Minder ontstekingen in het lichaam
 • Vermindering van stress en depressie
 • Verbetert het geheugen
 • Je ervaart een groter algemeen welbevinden

We eindigen tenslotte met een korte ademhalingsoefening, concentratie en meditatieoefening.

Datum & tijd: Vrijdag 6 Oktober van 20.00 – 21.00.  

Prijs: 20 euro.

Na inschrijving en betaling word de link gestuurd voor de online sessie.

Inschrijven en betaling via https://hipsy.nl/event/17320-shamballa-groepshealing-heartbeat-of-mother-earth-online

Namasté,
Vinod en Mandy, Shamballa MDH Masters


We start with a short relaxation exercise in which we will practice body awareness and breathing exercises from the ancient Raja Yoga so that you can relax and unwind from the hectic pace of daily life. Therefore you can receive the Shamballa healing in an optimal way.

The Shamballa healing – heartbeat of Mother Earth – will be send remotely to all participants.

This healing will provide for many health benefits:

 • General Healing
 • Strengthens your immune system
 • Protects against electrosmog- and radiation
 • Better grounding
 • Improved sleeping pattern
 • Less inflammation in the body
 • Reduction of stress and depression
 • Improved memory
 • You experience a greater general wellbeing

Finally, we end with a short breathing exercise, concentration and meditation exercise.

Date & time: Friday 6 October from 20.00 – 21.00.  

Price: 20 euro.

After registration and payment the link for the online session will be send.

Register and payment via https://hipsy.nl/event/17320-shamballa-groepshealing-heartbeat-of-mother-earth-online

Namasté,
Vinod and Mandy, Shamballa MDH Masters

#shamballa #healing #immunity #sleep #general #wellbeing #memory #stress #grounding #inflammation

Location: ,

01 - 01
April 2023 - January 2024
00:00 - 23:59

3a. Masterclasses

We kunnen de volgende Masterclasses voor bedrijven en groepen verzorgen:

 • Wetenschap van ademhaling
 • Wetenschap van slaap
 • Wetenschap van bewegen
 • Wetenschap van voeding
 • Wetenschap van yoga
 • Hoe om te gaan met stress
 • Vertragen van vroegtijdige veroudering
 • Beautify Yourself

Voor aanvragen contacteer ons via e-mail of whatsapp


We can give the following Masterclasses for companies and groups:

 • Science of Breath
 • Science of Sleep
 • Science of Exercise
 • Science of Nutrition
 • Science of Yoga
 • How to Cope with Stress
 • Slow Down Premature Ageing
 • Beautify Yourself

For inquiries contact us via e-mail or whatsapp

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

3b. Tachyon energie antennes/Tachyon energy antennas – healing

Tachyon stimuleert ons eenheidsgericht bewustzijn en harmoniseert ons energieveld op het diepste niveau.

De holistische werking die hiervan uitgaat, straalt door naar alle niveaus van ons wezen. Dit bevordert niet alleen onze gezondheid, maar brengt ook substantiële spirituele groei en energetische bescherming. De mogelijke therapeutische effecten van de Tachyon energie zijn daardoor eindeloos!

Tachyon energie is de eerste energetische structuur die zich vanuit de vormloze structuur van het nulpuntveld in het energetisch continuüm voordoet. Het nulpuntveld is het allesomvattende energieveld, een vibrerende oceaan waar alle creatie uit voortkomt en in plaats vindt, wat op subatomair niveau alles als een eenheid met elkaar verbindt.

Tachyon energie is de eerste vorm-hebbende energie die nog tot alles kan verworden. Tachyon is geen traditionele healingvorm. Healing-energieën zijn weliswaar intelligent van zichzelf, maar hebben als het ware een richting qua vorm en functie aangemeten. Tachyon kan nog tot elke vormgegeven intelligentie verworden en hierdoor kan de Tachyon energie elke vorm en functie aannemen zodra het in aanraking komt met een specifieke vorm van disharmonische energie. Je zou dus kunnen zeggen dat het lichaam zelf de Tachyon energie zodanig transformeert, dat de Tachyon energie precies die werking krijgt die het lichaam nodig heeft.

Er zijn diverse opties die ik U kan aanbieden:

 • Ik kan U met behulp van de Tachyon energie een healing te geven als doorgeefkanaal voor de Opgestegen Meesters, de Aartsengelen en Engelen die nodig zijn voor de healing. Deze healing is zeer krachtig.
 • Ik kan verschillende Tachyon antennes maken. Deze kun je plaatsen onder jouw waterkan, ik kan van een steen of andere items een Tachyon antenne maken voor elke healing die U nodig heeft.
 • Ik kan van een muur een Tachyon antenne maken, zodat de Tachyon energie vrijelijk door de ruimte kan stromen. Dit zal je ruimte energetisch schoonhouden, beschermen en healingen die ik geef met andere healingsvormen verder versterken.

Tachyon antennes kunnen geen negatieve energie opnemen. Je hoeft jouw items dus niet te reinigen. Als je bijvoorbeeld een steen, een Tachyon antenne van mij ontvangt, blijft deze permanent een Tachyon antenne. Je hoeft deze dus niet steeds weer op te laden.

Een Tachyon antenne kost 25 euro.


Tachyon stimulates our unity-oriented consciousness and harmonizes our energy field at the deepest level. The holistic effect that emanates from this radiates to all levels of our being. This not only promotes our health, but also brings substantial spiritual growth and energetic protection. The possible therapeutic effects of the Tachyon energy are therefore endless!

Tachyon energy is the first energetic structure that emerges from the formless structure of the zero point field in the energetic continuum. The Zero Point Field is the all-encompassing energy field, a vibrating ocean from which all creation emanates and takes place, connecting everything as a unity on a subatomic level.

Tachyon energy is the first form-having energy that can become anything yet. Tachyon is not a traditional form of healing. Although healing energies are intelligent in themselves, they have, as it were, assumed a direction in terms of form and function. Tachyon can still become any form of intelligence and this allows the Tachyon energy to take on any form and function as soon as it comes into contact with a specific form of disharmonic energy. So you could say that the body itself transforms the Tachyon energy in such a way that the Tachyon energy gets exactly the effect that the body needs.

There are several options I can offer you:

 • I can give you a healing using the Tachyon energy as a channel for the Ascended Masters, Archangels and Angels needed for the healing. This healing is very powerful.
 • I can make several Tachyon antennas. You can place this under your water jug, I can make a Tachyon antenna from a stone or other items for any healing you need.
 • I can turn a wall into a Tachyon antenna so that the Tachyon energy can flow freely through space. This will keep your space energetically clean, protect it and strengthen healings I give with other forms of healing.

Tachyon antennas cannot absorb negative energy. So you don’t have to clean your items. For example, if you receive a stone, a Tachyon antenna from me, it will permanently remain a Tachyon antenna. So you don’t have to charge it again and again.

A Tachyon antenna costs 25 euros.

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

3c. Great Central Sun

De Grote Centrale Zon is het centrum van ons melkwegstelsel, ook wel “de Bron” of het “Hart van God” genoemd en hier ligt de oorsprong van alle fysieke-geestelijke creaties.

Vergeleken met de Tachyon, is de energie van de Grote Centrale Zon, het hogere aspect van Tachyon. De energie kan voor sommigen heel krachtig zijn, vooral voor degenen die nog niet eerder met de energieën hebben gewerkt. Dat is de reden dat de Tachyon inwijding een vereiste is voor het ontvangen van de Great Central Sun inwijding. 

Als je geniet van het werken met de Tachyon energie en de tools, zal je zeer zeker ook genieten van de Great Central Sun energie en de tools die je hiermee kunt maken. 

De kosten voor deze inwijding zijn 40 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat. 

Het is ook mogelijk een voorwerp te ontvangen die beladen is met de energie van Great Central Sun. De kosten hiervoor zijn 25 euro.


The Great Central Sun is the center of our galaxy, also called “the Source” or the “Heart of God” and it is here that all physical-spiritual creations originate. 
 
Compared to the Tachyon, the energy of the Great Central Sun is the higher aspect of Tachyon. The energy can be very powerful for some, especially those who have not worked with the energies before. That is why the Tachyon initiation is a requirement for receiving the Great Central Sun initiation. 
 
If you enjoy working with the Tachyon energy and the tools, you will most certainly enjoy the Great Central Sun energy and the tools you can create with it. 
 
The costs for this initiation are 40 euros. This includes manual and certificate. 
 
It is also possible to receive an object charged with the energy of Great Central Sun. The costs for this are 25 euros. 

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

4. Shamballa MDH Master Degree Course

Shamballa MDH

Shamballa MDH is een geschenk van God en van Meester Germain. Shamballa betekent onvoorwaardelijke Liefde. Shamballa is niet alleen een manier van genezen, het is een manier om je eigen spirituele groei en ontwikkeling te versnellen.

De oorsprong van Shamballa ligt in het verzonken rijk van Atlantis en is zo goed als verloren gegaan, duizenden jaren geleden. Nu is Germain bezig deze verloren kennis opnieuw aan de mensheid aan te bieden. Het is nu tijd om volledig te mogen helen en trauma’s los te laten.

Shamballa MDH is het vervolg op het Usui Reiki Systeem. Shamballa energie is vele malen sterker dan de Reiki energie. Je kunt zeggen dat Reiki energie van de 3e dimensie is en Shamballa MDH energie van de 5e dimensie. De Shamballa MDH energie heeft in de loop van de tijd al een aantal upgrades ontvangen. De Shamballa energie waar wij mee mogen werken wordt hierdoor sterker en sterker.

Voor het ontvangen van jouw inwijding wordt jouw energiesysteem hier volledig op voorbereid. Dit kan al een aantal dagen voor het ontvangen van jouw inwijding voelbaar zijn. Altijd op een positieve manier. Het fijne aan het ontvangen van de Shamballa MDH inwijdingen is dat er ook bijna geen zuiveringsperiode is, mensen voelen zich altijd blij, vreugdevol en krachtig na een inwijding.

Tijdens het werken met de Shamballa MDH energie ontvang je de hulp en assistentie van Germain en jouw Shamballa Healing Team. Dit Team bestaat uit vele Opgestegen Meesters, Aartsengelen, Engelen en Verlichte Zielen. In de opleiding ontvang je hier uitgebreide informatie over.

Als Shamballa healer en master ontvang je een veelvoud aan informatie en symbolen, dit maakt Shamballa MDH tot een volledig healing-systeem.

Shamballa MDH bestaat uit 4 inwijdingen/graden: 

De 1ste graad Shamballa MDH staat je toe jezelf en anderen kunt genezen op een directe manier door simpel weg je handen op jezelf of de ander te leggen. Je legt gewoon je handen op de plek waar je voelt dat nodig is, en zelfs al heb je ze niet op de juiste plek, de energie zal stromen waar ze het hardste nodig is. Ook hierin wordt je door jouw Shamballa Healing Team geholpen. Iedereen kan worden ingewijd en wordt daarmee capabel om zichzelf en anderen te genezen. Je hebt er geen speciale gaven of capaciteiten voor nodig, maar je kunt deze door met de Shamballa energie te gaan werken, zeker gaan ontwikkelen. Je leert de juiste basis-aanroeping zoals ik deze ontvangen heb van Germain.

De 2e graad van Shamballa MDH staat je toe om afstand healings te sturen naar mensen, dieren situaties en plaatsen. Je ontvangt de Symbolen die dit mogelijk maken. Je leert om op de juiste manier de Symbolen te gebruiken, zodat je samen met de basis-aanroeping een sterke healing op afstand kunt sturen.

De 3e graad van Shamballa MDH omvat meer Symbolen dan de 2e graad en staat je toe om de inwijding in de 1ste graad door te geven. De Shamballa energie zal nogmaals worden versterkt zodat je een nog sterker kanaal wordt voor de energie.

De 4e graad van Shamballa MDH is de Mastergraad. Tijdens de inwijding ontvang je 352 Symbolen. Deze Symbolen brengen heling op fysiek, emotioneel en spiritueel gebied. Je ontvangt Symbolen voor specifieke ziekten en aandoeningen, heling voor aura en chakra’s, dieren en Natuur healing, ontwikkeling van jouw gaven, reinigende- en beschermende symbolen enz.

De kosten voor elke graad van Shamballa MDH zijn 75 euro. Dit is inclusief zeer uitgebreide handleiding, de inzichten en boodschappen die ik in de loop van de tijd heb mogen ontvangen, en certificaat.

Ontvang je alle 4 graden van mij, dan ontvang je het Shamballa MDH Symbolen boek bij de opleiding.

Additionele initiaties kan je ook krijgen na het behalen van Shamballa MDH 4e graad (Mastergraad): 

Shamballa 528, Shamballa 999, Shamballa Activering van het 3e Oog, De Gouden Straal van Shamballa, Shamballa 5e graad.


Shamballa MDH

Shamballa MDH is a gift from God and from Master Germain. Shamballa means unconditional Love. Shamballa is not just a way of healing, it is a way to accelerate your own spiritual growth and development.

Shamballa’s origins lie in the sunken realm of Atlantis and were all but lost thousands of years ago. Now Germain is in the process of offering this lost knowledge back to humanity. It is now time to fully heal and release traumas.

Shamballa MDH is the continuation of the Usui Reiki System. Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You can say Reiki is 3rd dimension energy and Shamballa MDH is 5th dimension energy. The Shamballa MDH energy has received a number of upgrades over time. The Shamballa energy that we are allowed to work with becomes stronger and stronger because of this.

Before receiving your initiation, your energy system is fully prepared for this. This can already be felt a few days before receiving your initiation. Always in a positive way. The nice thing about receiving the Shamballa MDH initiations is that there is also almost no purification period, people always feel happy, joyful and powerful after an initiation.

While working with the Shamballa MDH energy you will receive the help and assistance of Germain and your Shamballa Healing Team. This Team consists of many Ascended Masters, Archangels, Angels and Ascended Souls. You will receive detailed information about this in the training.

As a Shamballa healer and master you receive a multitude of information and symbols, making Shamballa MDH a complete healing system.

Shamballa MDH consists of 4 initiations/degrees:

The 1st degree Shamballa MDH alllows you to heal yourself and others in a direct way by simply laying your hands on yourself or the other. You just put your hands where you feel it is needed, and even if you don’t have them in the right place, the energy will flow where it is most needed. You will also be helped by your Shamballa Healing Team in this. Anyone can be initiated and thereby become capable of healing themselves and others. You do not need any special gifts or abilities, but you can certainly develop these by working with the Shamballa energy. You will learn the correct basic invocation as I received it from Germain.

The 2nd degree of Shamballa MDH allows you to send distance healings to people, animal situations and places. You receive the Symbols that make this possible. You will learn to use the Symbols correctly, so that together with the basic invocation you can send a strong healing from a distance.

The 3rd degree of Shamballa MDH includes more Symbols than the 2nd degree and allows you to pass on the 1st degree initiation. The Shamballa energy will be amplified once again so that you become an even stronger channel for the energy.

The 4th degree of Shamballa MDH is the Master’s degree. During the initiation you will receive 352 Symbols. These Symbols bring healing on a physical, emotional and spiritual level. You receive Symbols for specific diseases and conditions, healing for aura and chakras, animal and nature healing, development of your gifts, cleansing and protecting symbols, etc.

The cost for each grade of Shamballa MDH is 75 euros. This includes a very extensive manual, the insights and messages I have received over time, and a certificate.

If you receive all 4 degrees from me, you will receive the Shamballa MDH Symbols book with the training.

Additional initiations can also be obtained after obtaining Shamballa MDH 4th degree (Master’s degree):

Shamballa 528, Shamballa 999, Shamballa Activation of the 3rd Eye, The Golden Ray of Shamballa, Shamballa 5th degree. 

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

5. Shamballa MDH 5e Graad/Shamballa MDH 5th Degree

Ben jij een Shamballa MDH Master en ben je klaar voor de volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling en om nog sterkere healingen te geven aan jezelf en anderen?

Geniet je er nog steeds van om met deze wonderlijke energie te werken?

Klaar om nieuwe inzichten en boodschappen te ontvangen?

Wil jij met de nieuwste Symbolen werken, die afgestemd zijn op deze tijd?

Dan is de Vijfde Graad van Shamballa MDH voor jou een zeer bijzondere aanvulling.

De Vijfde Graad Shamballa MDH bevat 92 nieuwe Symbolen en dit maakt samen met de eerste vier graden een totaal van 444 Symbolen waar je mee mag werken.

De Symbolen zijn uitgewerkt in een pdf handleiding en net zoals in het Shamballa MDH Symbolen boek onderverdeeld in diverse onderdelen zoals:

 • Symbolen voor diverse ziekten en aandoeningen
 • Symbolen voor aura en chakra’s
 • Symbolen voor dieren en Natuur
 • Atlantis Symbolen
 • En diverse Symbolen voor healing en spirituele groei

Natuurlijk zit ook in deze handleiding een channeling doorgegeven door Germain en de Lords en Ladies van Shamballa met nieuwe vormen van healing waaronder:

 • Het Licht van Shamballa plaatsen
 • Dieren ontdoen van stress en pijn
 • Nieuwe kleuren die we mogen toevoegen
 • Herinneringen aan jouw tijd op Atlantis
 • Jezelf en anderen ontdoen van de gevolgen van straling van apparaten enz.
 • Werken met klanken en tonen samen met Aartsengel Sandalfon
 • Manifesteren met de Aartsengelen van Atlantis
 • Speciale handposities om een snelle healing te kunnen doen

Na het ontvangen van jouw inwijding mag je deze als Shamballa MDH Master in de Vijfde Graad, doorgeven aan anderen.

De kosten voor deze inwijding zijn 55 euro. Dit is inclusief handleiding met alle Symbolen, channeling, inwijdingsprocedure en certificaat.


Are you a Shamballa MDH Master and are you ready for the next step in your personal development and to give even stronger healings to yourself and others?

Do you still enjoy working with this wonderful energy?

Ready to receive new insights and messages?

Do you want to work with the latest Symbols, which are tailored to this time?

Then the Fifth Degree of Shamballa MDH is a very special addition for you.

The Fifth Degree Shamballa MDH contains 92 new Symbols and this, together with the first four degrees, makes a total of 444 Symbols for you to work with.

The Symbols are detailed in a pdf manual and, just like in the Shamballa MDH Symbols book, divided into various parts such as:

 • Symbols for various diseases and disorders
 • Symbols for aura and chakras
 • Symbols for animals and Nature
 • Atlantis Symbols
 • And various Symbols for healing and spiritual growth.

Of course also in this manual is a channeling passed on by Germain and the Lords and Ladies of Shamballa with new forms of healing including:  

 • Placing the Light of Shamballa  
 • Relieve animals of stress and pain  
 • New colors we may add  
 • Memories of your time on Atlantis  
 • To rid yourself and others of the effects of radiation from devices, etc.  
 • Working with sounds and tones together with Archangel Sandalfon  
 • Manifest with the Archangels of Atlantis Special hand positions for quick healing  

After receiving your initiation, as a Shamballa MDH Master in the Fifth Degree, you may pass it on to others.  

The costs for this initiation are 55 euros. This includes manual with all Symbols, channeling, initiation procedure and certificate. 

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

6. Shamballa MDH 7e Dimensie/Shamballa MDH 7th Dimension

Ben jij een Shamballa MDH Master met de 4e en 5e graad en ben je klaar voor een nieuwe stap in jouw persoonlijke ontwikkeling en om nog sterkere healingen te geven aan jezelf en anderen?

Geniet je er nog steeds van om met deze wonderlijke energie te werken? Klaar om nieuwe inzichten en boodschappen te ontvangen? Wil jij met de nieuwste Symbolen werken, die afgestemd zijn op deze tijd?

Dan is de Zevende Dimensie Graad van Shamballa MDH voor jou een zeer bijzondere aanvulling.

Om de Zevende Dimensie van Shamballa MDH inwijding te kunnen ontvangen is het wel de bedoeling dat je graad 1 tot en met 5 hebt ontvangen. Wij willen hiermee voorkomen dat je iemands energiesysteem op gaat blazen. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Belangrijk om te weten is dat wanneer jij de inwijding ontvangt in de Zevende Dimensie van Shamballa MDH, al jouw ontvangen symbolen van graad 1 t/m 5, zullen stromen vanuit de Zevende Dimensie.

Shamballa MDH is Liefde. En weet dat jij altijd vanuit deze Liefdesfrequentie mag helen. Dat jij jezelf en andere mensen mag helen.

De Shamballa MDH 7e Dimensie bevat 111 nieuwe Symbolen en dit maakt samen met de eerste vijf graden een totaal van 555 Symbolen waar je mee mag werken.

De Symbolen zijn uitgewerkt in een pdf handleiding en net zoals in het Shamballa MDH Symbolen boek onderverdeeld in diverse onderdelen zoals:

 • Symbolen voor ondersteuning bij diverse ziekten en fysieke en mentale aandoeningen
 • Symbolen voor spirituele groei
 • Symbolen voor Voorouders, Elementen en Natuur
 • En diverse andere Symbolen voor (spirituele) ontwikkeling

Natuurlijk zit ook in deze handleiding een channeling doorgegeven door Germain en de Lords en Ladies van Shamballa met nieuwe vormen van healing waaronder:

 • Ondersteunen en heling van verlatingsangst
 • Herstel en heling bij een dieren-allergie
 • Ondersteuning bij het lezen van Akasha records van jezelf en anderen
 • Energetisch te brengen in de energie van de Blauwe Lotus. Het ondersteunt jou om zuiver waar te nemen vanuit de 7e dimensie
 • Brengt jou de energie van de Drievoudige Vlam, energieën van de Mahatma, het Godsbewustzijn en het Christusbewustzijn
 • Verbind jou met jouw hoogste potentieel
 • Plaatsing van jou in de Merkaba. Het biedt jou de spirituele bescherming die je dagelijks nodig hebt
 • Energetische plaatsing van de Violette Ster boven je kruin. Het helpt je om jouw pad te bewandelen in Liefde en Licht. Het wijst jou de weg naar jouw doelen en taken in dit leven terwijl je door de Violette Ster wordt beschermt en begeleidt

Na het ontvangen van jouw inwijding mag je deze als Shamballa MDH Master in de Zevende Dimensie, doorgeven aan anderen.

De kosten voor deze inwijding zijn 55 euro. Dit is inclusief handleiding met alle Symbolen, channeling, inwijdingsprocedure en certificaat.


Are you a Shamballa MDH Master with 4th and 5th Degree and are you ready for a new step in your personal development and to give even stronger healings to yourself and others?

Do you still enjoy working with this wonderful energy? Ready to receive new insights and messages? Do you want to work with the latest Symbols, which are tailored to this time?

Then the Seventh Dimension of Shamballa MDH is a very special addition for you.

To enable to receive the Seventh Dimension of Shamballa MDH initiation you need to have already received degree 1 until 5. We hereby want to prevent that you blow up someone’s energy system. Of course this cannot be the intention.

Important to know is that when you receive the initiation in the Seventh Dimension of  Shamballa MDH, all your received symbols of degree 1 – 5, will flow from the Seventh Dimension.

Shamballa MDH is Love. And know that you may always heal from this Lovefrequency. That you may heal yourself and other people.

The Seventh Dimension Shamballa MDH contains 111 new Symbols and this, together with the first five degrees, makes a total of 555 Symbols for you to work with.

The Symbols are detailed in a pdf manual and, just like in the Shamballa MDH Symbols book, divided into various parts such as:

 • Symbols for supporting various diseases, physical and mental disorders
 • Symbols for spiritual growth
 • Symbols for Ancestors, Elements and Nature
 • And various other Symbols for (spiritual) growth 

Of course also in this manual is a channeling passed on by Germain and the Lords and Ladies of Shamballa with new forms of healing including:  

 • Support and healing of separation anxiety 
 • Recovery and healing in an animal allergy 
 • Support in reading Akashic records of yourself and others 
 • Energetically bring you in the energy of the Blue Lotus. It supports you to see purely from the 7th dimension
 • Bring you the energy of the Threefold Flame, energies of the Mahatma, the God Consciousness and the Christ Consciousness
 • Connect you to your highest potential
 • Putting you in the Merkaba. It provides you with the spiritual protection you need on a daily basis 
 • Energetically placing the Violet Star above your crown. It helps you to walk your path in Love and Light. It shows you the way to your goals and tasks in this life while being protected and guided by the Violet Star

After receiving your initiation, as a Shamballa MDH Master in the Seventh Dimension, you may pass it on to others.  

The costs for this initiation are 55 euros. This includes manual with all Symbols, channeling, initiation procedure and certificate. 

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

7. Shamballa MDH Healings

Shamballa MDH (Multidimensionaal) is een geschenk van God en Meester Saint Germain. Shamballa betekent Onvoorwaardelijke Liefde.  

In de 20e eeuw zag Meester Saint Germain dat het tijd is voor de mensheid om vooruit te gaan en zich te openbaren. Nu is Germain bezig deze verloren kennis terug te geven aan de mensheid. Het is nu tijd om trauma’s volledig te helen en los te laten.  

Shamballa MDH is de voortzetting van het Usui Reiki Systeem. Shamballa-energie is vele malen sterker dan de Reiki-energie. Je kunt zeggen dat Reiki energie is van de 3e dimensie en Shamballa MDH is energie van de 5e dimensie. De Shamballa MDH-energie heeft in de loop van de tijd een aantal upgrades gekregen. De Shamballa energie waar we mee mogen werken wordt hierdoor steeds sterker.  

Elke afzonderlijke Shamballa-healing kost 25 euro per healing/symbool. Laat me weten welke ondersteuning je nodig hebt, dan kunnen we dit bespreken.


Shamballa MDH (Multidimensional) is a gift from God and Master Saint Germain. Shamballa means unconditional Love. 

In the 20th Century Master Saint Germain saw it is time for humanity to progress and revealed. Now Germain is in the process of offering this lost knowledge back to humanity. It is now time to fully heal and release traumas. 

Shamballa MDH is the continuation of the Usui Reiki System. Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You can say that Reiki is energy of the 3rd dimension and Shamballa MDH is energy of the 5th dimension. The Shamballa MDH energy has received a number of upgrades over time. The Shamballa energy that we are allowed to work with becomes stronger and stronger because of this. 

Each separate Shamballa healing costs 25 euro per healing/symbol. Let me know what support you need and we can discuss this. 

Location: ,

01 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

8. Shamballa 528

De combinatie van de Multidimensionale Shamballa energieën met de helende frequentie 528 energieën werken prachtig samen. Ze vullen elkaar aan en geven veel diepte aan de energieën. Shamballa geeft uitgebreide en multidimensionale helende energieën aan de 528 energieën.

528 energieën geven Shamballa meer compassie, heling en toepassingen. Shamballa 528 energieën zijn een geweldige aanvulling op elke genezingsvorm en bieden een uitstekende combinatie.

Shamballa 528 heeft als doel een pure en directe ervaring van deze energieën te bieden. Het bevat geen symbolen of ingewikkelde procedures. De energieën zijn puur en direct vanuit hun Bron afkomstig. De focus ligt volledig op de energie.

Het activeren van de energieën van deze inwijding kunnen resulteren in:

 • Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in balans en heling
 • Geactiveerd en sterk Hart-chakra
 • Toegang tot de helende en ondersteunende energieën
 • DNA healing en ondersteuning
 • Verhoogd bewustzijn en spirituele gaven
 • Verhogen van je vibratie en versnelde ascensie
 • Geneest en laat het verleden los
 • Je gaat vooruit met een duidelijker doel
 • Mentale focus
 • Emotionele ontlading en heling
 • Toegang tot je innerlijk zelf/weten
 • Verhoogde intuïtie

Deze inwijding is een mooie aanvulling op de Shamballa MDH energie. Je dient een Shamballa MDH master te zijn om deze inwijding te kunnen ontvangen.

Deze inwijding kost 40 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat.


The combination of the Multidimensional Shamballa energies with the healing frequency 528 energies work together beautifully. They complement each other and give a lot of depth to the energies. Shamballa gives expansive and multidimensional energies to the 528 energies.

528 energies that give Shamballa more compassion, help and applications. Shamballa 528 energies are a great addition to any form of healing and offer an excellent combination.

Shamballa 528 aims to provide a pure and direct experience of these energies. It does not contain symbols of complicated procedures. The energies are pure and direct from their source. The focus is completely on the energy.

Activating the energies of this initiation can result in:

 • Physical, emotional, mental and spiritual balance and healing
 • Activated and strong Heart chakra
 • Access the healing and supporting energies
 • DNA healing and support
 • Increased consciousness and spiritual gifts
 • Raise your vibration and accelerate your ascension
 • Heals and releases the past
 • You move forward with a clearer goal
 • Mental focus
 • Emotional release and healing
 • Access to your inner self/knowing
 • Increased intuition

This initiation is a nice addition to the Shamballa MDH energy. You must be a Shamballa MDH master to receive this initiation.

This initiation costs 40 euros. This includes manual and certificate.  

Location: ,

01 - 01
April 2023 - January 2024
00:00 - 23:59

9. Shamballa 999

De Shamballa 999 inwijding is een energiesysteem met een zeer hoge frequentie.

Het combineert de Multi Dimensionale energieën van Shamballa met de Engelenrijk frequentie van 999 Hz.

De combinatie van Shamballa en de 999 energiefrequentie helpt je om je trilling te verhogen, assisteert je ascencie-proces, verhoogt je gewaarwording, bevordert je spirituele vermogens, het zal je meer bewust maken van de mysteries om je heen en je ontdekt verborgen aspecten van je Zelf en het Universum.

Tevens helpen deze energieën met psychische communicatie  – en geschenken. Omdat deze energieën niet begrenst zijn geeft dit een mogelijkheid om zelf nieuwe functies te ontvangen, die jij nodig hebt.

999 Hz is een enorm hoge frequentie van energie. Deze frequentie is de hoogste frequentie van het Engelenrijk, en staat voor eenheid, het afsluiten van een cyclus, voorwaarts gaan, en spirituele gewaarwording. Op psychisch gebied brengt deze frequentie je kalmte en balans en kan je helpen met een betere nachtrust.

Het Engelenrijk is geassocieerd met deze energieën en helpt met het ontwikkelen en ontvangen van kracht en spirituele geschenken, healing, en ascensie. Tevens bevatten deze energieën heel veel Universele Wijsheid en informatie.

De combinatie van Shamballa en de hoge frequentie van het Engelenrijk werken prachtig samen!Met deze prachtige energie kun je hele sterke healings geven!

Om deze inwijding te kunnen ontvangen dien je een Shamballa MDH master te zijn.

De kosten voor deze inwijding zijn 40 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat.


The Shamballa 999 initiation is a very high frequency energy system.

It combines the Multi Dimensional energies of Shamballa with the Angelic Realm frequency of 999 Hz.

The combination of Shamballa and the 999 energy frequency will help you raise your vibrations, assist your ascension process, heighten your awareness, promote your spiritual abilities, it will make you more aware of the mysteries around you and you will discover hidden aspects of your Self and the Universe.

These energies also help with psychic communication – and gifts. Because these energies are not limited, this gives an opportunity to receive new functions yourself that you need.

999 Hz is an extremely high frequency of energy. This frequency is the highest frequency of the Angelic Realm, and represents unity, closing of a cycle, moving forward, and spiritual awareness. Psychologically, this frequency brings you calmness and balance and can help you with a better night’s sleep.

The Angelic Realm is associated with these energies and assists in developing and receiving power and spiritual gifts, healing, and ascension. These energies also contain a lot of Universal Wisdom and information.

The combination of Shamballa and the high frequency of the Angelic Realm work beautifully together! With this beautiful energy you can give very strong healings!

To receive this initiation you must be a Shamballa MDH master.

The costs for this initiation are 40 euros. This includes manual and certificate. 

Location: ,

02 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 11:59

10. Shamballa activering van het derde oog/Shamballa activation of the third eye

Deze activatie/inwijding van het derde oog van Shamballa heeft tot doel je te verbinden met – en je verbinding met de Shamballa energieën te versterken en je derde oog te activeren, zodat je je intuïtie en je spiritueel bewustzijn kunt vergroten en vrijer kunt werken met Hoger Dimensionale Energieën. 

De Shamballa-activering van het derde oog werkt door eerst je trilling te verhogen, wat elke niet-dienende energetische invloed voorkomt, en zo een veilige energetische ruimte creëert om vervolgens aan de activering van het derde oog te werken. 

Na het ontvangen van de inwijding kun je de volgende functies activeren: 

 • Verbindt mij met Shamballa-energieën
 • Versterk mijn bestaande Shamballa-verbindingen
 • Activeer mijn derde oog
 • Activeer de pijnappelklier
 • Spiritueel ontwaken
 • Spirituele ontwikkeling
 • Toegang tot Hoger Dimensionale energieën
 • Ascensie
 • Verhoog mijn intuïtie
 • Boost mijn welzijn en vitaliteit
 • Leef meer in overeenstemming met mijn levensdoel
 • Verbinden met Opgestegen Meesters en Engelenrijk
 • Ervaar Eenheid
 • Verhoog mijn vibratie

Deze inwijding is een aanvulling op de Shamballa MDH, je dient een Shamballa MDH master te zijn om deze inwijding te kunnen ontvangen. 

Deze inwijding kost 40 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat. 


This activation/initiation of the third eye of Shamballa aims to connect and strengthen your connection with the Shamballa energies and activate your third eye so that you can increase your intuition and spiritual awareness and work more freely with Higher Dimensional Energies. 
 
The Third Eye Shamballa Activation works by first raising your vibration, which prevents any non-serving energetic influence, creating a safe energetic space to then work on the Third Eye Activation. 
 
After receiving the attunement you can activate the following functions: 

 • Connect me to Shamballa energies 
 • Strengthen my existing Shamballa connections 
 • Activate my third eye 
 • Activate the pineal gland 
 • Spiritual awakening 
 • Spiritual development 
 • Access Higher Dimensional energies 
 • Ascension 
 • Increase my intuition 
 • Boost my well-being and vitality 
 • Live more in line with my life purpose 
 • Connecting with Ascended Masters and Angelic Realm 
 • Experience Unity
 • Raise my vibration 

This initiation is in addition to the Shamballa MDH, you must be a Shamballa MDH master to receive this initiation. 
 
This initiation costs 40 euros. This includes manual and certificate. 

Location: ,

03 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

11. De Gouden Straal van Shamballa/The Golden Ray of Shamballa

De Gouden Straal van Shamballa is een prachtig en krachtig energiesysteem voor de Shamballa MDH Master. De reden dat de Gouden Straal van Shamballa alleen voor Shamballa MDH Masters beschikbaar is simpel uit te leggen. Shamballa MDH is een wonderlijk energiesysteem met een hoge frequentie uit de 5de dimensie. De Gouden Straal van Shamballa is van een nog hogere frequentie dan de Shamballa MDH. Jouw inwijdingen in de Shamballa MDH maken dat jouw energiesysteem deze hoge energie aankan.

Dit nieuwe energiesysteem is geen onderdeel van de Shamballa MDH maar een zeer mooie aanvulling hierop. De reden dat dit energiesysteem nu aan ons gegeven wordt is omdat wij mensen, maar ook Moeder Aarde en alles wat er op leeft extra hulp kan gebruiken.

Er mag nu een hogere frequentie van energie naar de Aarde en de mensen komen. Met andere woorden: de Gouden Tijd van Atlantis mag weer terug komen naar de Aarde door de Gouden Straal van Shamballa. Germain laat weten dat het nu tijd is om volledig te mogen helen, oude trauma’s achter je te laten en jouw medemens en Moeder Aarde te mogen helen.

De Gouden Straal van Shamballa is van een nog hogere frequentie dan de Shamballa MDH. De healingen die je gaat geven, worden met zoveel Gouden Licht omgeven dat je al snel resultaat zult ervaren.

De Gouden Straal is voor vele doeleinden te gebruiken. Enkele voorbeelden:

 • Het zuiveren van water en voorzien van een hoge frequentie helende energie
 • Een Natuurvortex in jouw tuin plaatsen
 • Gehele zuivering van jouw energieveld ontvangen
 • Volledige samenwerking met jouw Ziel en Hogere Zelf
 • In de juiste energieflow komen
 • Healing met Aartsengel Rafaël geven
 • DNA-healing van de Pleiadiërs
 • Een extra krachtige Violette Vlam
 • Geboortetrauma helen
 • Jouw vermogen om te helen te vergroten
 • Bescherming door de Gouden Koepel van Aartsengel Michaël
 • En nog veel meer

Je ontvangt 55 Gouden Stralen die je op een eenvoudige manier kunt laten stromen.

Na het ontvangen van jouw inwijding, mag je deze inwijding doorgeven aan anderen.

Deze mooie inwijding kost 55 euro. Dit is inclusief duidelijke handleiding en certificaat.


The Golden Ray of Shamballa is a beautiful and powerful energy system for the Shamballa MDH Master. The reason that the Golden Ray of Shamballa is only available to Shamballa MDH Masters is easy to explain. Shamballa MDH is a wondrous high frequency energy system from the 5th dimension. The Golden Ray of Shamballa is of an even higher frequency than the Shamballa MDH. Your initiations into the Shamballa MDH make sure that your energy system can handle this high energy. 
 
This new energy system is not part of the Shamballa MDH but a very nice addition to it. The reason this energy system is now given to us is because we humans, but also Mother Earth and everything that lives on it can use extra help. 
 
There may now be a higher frequency of energy coming to Earth and people. In other words, the Golden Age of Atlantis may come back to Earth through the Golden Ray of Shamballa. Germain says that it is now time to heal completely, to leave old traumas behind and to heal your fellow man and Mother Earth. 
 
The Golden Ray of Shamballa is of an even higher frequency than the Shamballa MDH. The healings you are going to give will be surrounded with so much Golden Light that you will soon experience results. 
 
The Golden Ray can be used for many purposes. Some examples: 

 • Purifying water and providing it with high frequency healing energy 
 • Place a Nature Vortex in your garden 
 • Receive complete purification of your energy field 
 • Full cooperation with your Soul and Higher Self 
 • Getting into the right energy flow 
 • Giving healing with Archangel Raphael 
 • DNA healing of the Pleiadians 
 • An extra powerful Violet Flame
 • Healing birth trauma 
 • Increase your ability to heal 
 • Protection by the Golden Dome of Archangel Michael 
 • And much more 

You will receive 55 Golden Rays that you can let flow in a simple way. 

After receiving your initiation, you may pass this initiation on to others. 

This beautiful initiation costs 55 euros. This includes a clear manual, and certificate. 

Location: ,

03 - 31
April 2023 - December 2023
00:00 - 23:59

12. Akasha records

Je kunt de Akasha Records zien als een boek dat de hele geschiedenis van je ziel, je vorige levens, evenals elk aspect van wie je nu bent, en alle mogelijkheden voor je toekomst bevat. Het is een Universele opslagplaats voor elke gedachte, emotie, actie en ervaring die ooit heeft plaatsgevonden in de tijd en ruimte. Deze energetische trillingen laten zich zien in symbolen, plaatjes, vormen en/of taal zodat onze geest ze kan begrijpen. Ieder mens kan zijn eigen rapport inkijken.

De Akasha Records zijn de toegang tot alle kennis uit het verleden, het heden en de toekomst. In deze verzamelplaats vindt je ook jouw persoonlijke Akasha Records. Deze kan en mag je inkijken. We kunnen leren om toegang te krijgen tot de Akasha Records. Dit kan op verschillende manieren, waaronder door deze inwijding te ontvangen.

Redenen voor een reading van de Akasha Records:

 • Nieuwsgierigheid
 • De waarheid zoeken, wie ben je werkelijk?
 • Willen weten wat je levensdoel is
 • Meer weten over jouw vorige levens
 • Vragen over Gidsen en begeleiding
 • Hulpmiddel bij het maken van moeilijke keuzes
 • Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen

De kosten voor deze inwijding zijn 50 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat.

Enkel en alleen een reading is ook mogelijk. De kosten voor een reading zijn 25 euro.


You can think of the Akashic Records as a book that contains all of your soul’s history, your past lives, as well as every aspect of who you are now, and all the possibilities for your future. It is a Universal repository for every thought, emotion, action and experience that has ever taken place in time and space. These energetic vibrations show themselves in symbols, pictures, shapes and/or language so that our mind can understand them. Everyone can view their own report.  

The Akashic Records are the access to all past, present and future knowledge. You will also find your personal Akashic Records in this collection point. You can and may view this. We can learn to access the Akashic Records. This can be done in various ways, including by receiving this initiation.  

Reasons for a reading of the Akashic Records:  

 • Curiosity
 • Seeking the truth, who are you really?  
 • Want to know what your life purpose is
 • Know more about your past lives
 • Questions about Guides and Guidance  
 • Tool for making difficult choices  
 • Predicting future events  

The costs for this initiation are 50 euros.  This includes manual and certificate. 

A reading alone is also possible. The costs for a reading are 25 euros.  

Location: ,

01 - 31
May 2023 - December 2023
00:00 - 00:00

13. Deeksha Awareness Blessing

De Deeksha Awareness Blessing is een overdracht van bewustzijnsenergieën naar het lichaam/geest- organisme. Dit kan leiden tot diepe vrede, liefde, het kalmeren van de geest en een ogenblikkelijk ontwaken.

Deeksha is een Sanskriet woord dat verwijst naar een ‘zegen’ of een ‘geschenk’, en dat letterlijk initiatie of overdracht van energie betekent. Het is de ontvangst van een geschenk van het Universum die een neurobiologische verschuiving in de hersenen teweegbrengt, de kundalini activeert, de chakra’s in balans brengt en de ontvanger op intelligente wijze begeleidt op zijn/haar individuele en unieke reis naar hogere staten van bewustzijn.

In de spirituele traditie van India wordt het woord Deeksha veelvuldig gebruikt. Door de snelle verspreiding van het fenomeen is men op zoek gegaan naar een andere naam die niet langer aan een bepaalde traditie is verbonden. Daarom wordt er nu gesproken van Oneness Blessing en/of Oneness Deeksha.

Oneness Deeksha is de rechtstreekse overdracht van energie die het hart tot bloei brengt en een neurobiologische verandering in de hersenen teweegbrengt. Na het ontvangen van de zegening mag je deze zegening door geven aan anderen, zowel als healing en als inwijding.

De kosten voor deze zeer bijzondere inwijding zijn 40 euro.

Dit is inclusief handleiding, certificaat.


The Deeksha Awareness Blessing is a transfer of consciousness energies to the body/mind organism. This can lead to deep peace, love, calming of the mind and instant awakening.

Deeksha is a Sanskrit word that refers to a “blessing” or a “gift”, which literally means initiation or transfer of energy. It is the receipt of a gift from the Universe that triggers a neurobiological shift in the brain, activates the kundalini, balances the chakras and intelligently guides the recipient on his/her individual and unique journey to higher states of consciousness.

In the spiritual tradition of India, the word Deeksha is used extensively. Due to the rapid spread of the phenomenon, people started looking for another name that is no longer associated with a particular tradition. That is why it is now referred to as Oneness Blessing and/or Oneness Deeksha.

Oneness Deeksha is the direct transfer of energy that blossoms the heart and produces a neurobiological change in the brain. After receiving the blessing, you may pass this blessing on to others, both as a healing and as an initiation.

The costs for this very special initiation are 40 euros.

This includes manual, certificate.

Location: ,

1 2

Site Footer