Master Classes

Our master classes are informal walk-in sessions where you can get an impression of our approach and what we have to offer. New master classes are added regularly and take place throughout the Netherlands.

Check out our upcoming and recent master classes/events below:

01 - 31
May 2023 - December 2024
00:00 - 23:59

8a. Masterclasses

We kunnen de volgende Masterclasses voor bedrijven en groepen verzorgen:

 • Wetenschap van ademhaling
 • Wetenschap van slaap
 • Wetenschap van bewegen
 • Wetenschap van voeding
 • Wetenschap van yoga
 • Hoe om te gaan met stress
 • Vertragen van vroegtijdige veroudering
 • Beautify Yourself

Voor aanvragen contacteer ons via e-mail of whatsapp.

 


We can give the following Masterclasses for companies and groups:

 • Science of Breath
 • Science of Sleep
 • Science of Exercise
 • Science of Nutrition
 • Science of Yoga
 • How to Cope with Stress
 • Slow Down Premature Ageing
 • Beautify Yourself

For inquiries contact us via e-mail or whatsapp.

Location: ,

17 - 31
May 2023 - December 2024
00:00 - 23:59

8b. De 4 Heilige Aartsengelen Afstemming/The 4 Holy Archangels Attunement

Deze inwijding verbindt je met de Aartsengelen Michaël, Rafaël, Uriël en Gabriël.

Na het ontvangen van deze inwijding helpen de Aartsengelen jou met het volgende:

 • Engelachtig werk
 • Engelachtige Healing
 • Engelachtig Channelen
 • Engelachtige Communicatie
 • Meer licht, levenskracht en liefde houden in ons energie systeem, lichaam, geest, cellen en DNA
 • Versterkt meditatie en visualisatie
 • De weg naar Verlichting
 • Brengt veel zegeningen en positieve energie, bescherming, begeleiding, licht, vreugde en liefde in je lichaam, geest en dagelijks leven

Je zult dit energie systeem ervaren als zeer krachtig en deze zal jou veel goeds brengen.

De kosten voor deze inwijding zijn 30 euro. Dit is inclusief handleiding, certificaat en een persoonlijke boodschap van jouw Engelen.


This initiation connects you with the Archangels Michael, Raphael, Uriel and Gabriel.

After receiving this initiation, the Archangels will help you with the following:

 • Angelic work
 • Angelic Healing
 • Angelic Channeling
 • Angelic Communication
 • Holding more light, life force and love in our energy system, body, mind, cells and DNA
 • Strengthens meditation and visualization
 • The road to Enlightenment
 • Brings many blessings and positive energy, protection, guidance, light, joy and love into your body, mind and daily life.

You will experience this energy system as very powerful and it will bring you many good things.

The costs for this initiation are 30 euros. This includes manual, certificate and a personal message from your Angels

Location: ,

17 - 31
May 2023 - December 2024
00:00 - 23:59

9. AVG Privacyverklaring/GDPR Privacy statement

AVG Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Voor het contact met mijn praktijk Vedanta Wellbeing PhD heb ik wellicht de beschikking over jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld ter informatie hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke.
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Dr. Vinod Sommandas, eigenaar en Wellbeing Tutor Vedanta Wellbeing PhD 

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email praktijk, telefonisch of op andere wijze. 

Ik verwerk indien nodig de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 NAW-gegevens
 e-mailadres en telefoonnummer 

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor doeleinden als:
 onderhouden van contact
 facturering
 nakoming van wettelijke verplichtingen (AVG) 

Je persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Alleen tenzij je daar zelf om vraagt cq. toestemming geeft, bijvoorbeeld in het belang van de voortgang van jouw behandeling (aan bijvoorbeeld een arts, of collega behandelaar). Je verzoek wordt dan ook schriftelijk vastgelegd in een behandelovereenkomst. 

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Twitter of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je z.s.m. een overzicht van je persoonsgegevens. 

Ook kan je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Deze privacyverklaring kan ten allen tijden worden aangepast door mij.  Een nieuwe versie zal altijd worden gepubliceerd op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 


GDPR Privacy statement 

General Data Protection Regulation
I may have access to your personal data to contact my practice Vedanta Wellbeing PhD. This privacy statement has been drawn up to inform how I handle your personal data.

Contact details of the controller.
The personal data is processed by:
Dr. Vinod Sommandas, Owner and Wellbeing Tutor Vedanta Wellbeing PhD

Obtaining personal data
If you use my services, you provide me with your personal data in order to provide you with these services. This can be done, for example, during a conversation, via email, by telephone or in another way.

If necessary, I process the following categories of personal data:
 Name and address details
 email address and telephone number

I process this personal data for purposes such as:
 maintaining contact
 billing
 compliance with legal obligations (GDPR)

Your personal data will never be provided to third parties. Only unless you ask for it yourself. gives permission, for example in the interest of the progress of your treatment (to a doctor or fellow practitioner, for example). Your request will therefore be recorded in writing in a treatment agreement.

Your data may be stored by third parties outside the EU when LinkedIn, Twitter or Facebook are used to contact you. These parties are “EU-US Privacy Shield” certified, so that they will comply with European privacy regulations.

Your personal data will not be kept longer than necessary for the purposes stated in this privacy statement. This means that your personal data will be kept for as long as it is necessary to achieve the relevant goals.

I think it is important that your personal data is protected against loss or unauthorized access to your personal data. That is why I have taken appropriate security measures.

You have the right to request me to inspect your personal data. After receiving your request, you will receive an overview of your personal data as soon as possible.

You can also request me to transfer your personal data or you can object to the processing of your personal data due to special personal circumstances.

This privacy statement can be adjusted by me at any time. A new version will always be published on the website. We therefore recommend that you consult this statement regularly so that you remain informed of changes. 

Location: ,

1 2

Site Footer