4a. Tachyon 2011 Energie antennes/Tachyon 2011 Energy antennas for healing

De holistische werking die hiervan uitgaat, straalt door naar alle niveaus van ons wezen. Dit bevordert niet alleen onze gezondheid, maar brengt ook substantiële spirituele groei en energetische bescherming. De mogelijke therapeutische effecten van de Tachyon energie zijn daardoor eindeloos!

Tachyon energie is de eerste energetische structuur die zich vanuit de vormloze structuur van het nulpuntveld in het energetisch continuüm voordoet. Het nulpuntveld is het allesomvattende energieveld, een vibrerende oceaan waar alle creatie uit voortkomt en in plaats vindt, wat op subatomair niveau alles als een eenheid met elkaar verbindt.

Tachyon energie is de eerste vorm-hebbende energie die nog tot alles kan verworden. Tachyon is geen traditionele healingvorm. Healing-energieën zijn weliswaar intelligent van zichzelf, maar hebben als het ware een richting qua vorm en functie aangemeten. Tachyon kan nog tot elke vormgegeven intelligentie verworden en hierdoor kan de Tachyon energie elke vorm en functie aannemen zodra het in aanraking komt met een specifieke vorm van disharmonische energie. Je zou dus kunnen zeggen dat het lichaam zelf de Tachyon energie zodanig transformeert, dat de Tachyon energie precies die werking krijgt die het lichaam nodig heeft.

Er zijn diverse opties die ik U kan aanbieden:

  • Ik kan U met behulp van de Tachyon energie een healing te geven als doorgeefkanaal voor de Opgestegen Meesters, de Aartsengelen en Engelen die nodig zijn voor de healing. Deze healing is zeer krachtig.
  • Ik kan verschillende Tachyon antennes maken. Deze kun je plaatsen onder jouw waterkan, ik kan van een steen of andere items een Tachyon antenne maken voor elke healing die U nodig heeft.
  • Ik kan van een muur een Tachyon antenne maken, zodat de Tachyon energie vrijelijk door de ruimte kan stromen. Dit zal je ruimte energetisch schoonhouden, beschermen en healingen die ik geef met andere healingsvormen verder versterken.

Tachyon antennes kunnen geen negatieve energie opnemen. Je hoeft jouw items dus niet te reinigen. Als je bijvoorbeeld een steen, een Tachyon antenne van mij ontvangt, blijft deze permanent een Tachyon antenne. Je hoeft deze dus niet steeds weer op te laden.

De kosten voor deze inwijding zijn 40 euro. Dit is inclusief handleiding en certificaat. 

Het is ook mogelijk een voorwerp te ontvangen die beladen is met de energie van Tachyon. De kosten hiervoor zijn 25 euro.


Tachyon stimulates our unity-oriented consciousness and harmonizes our energy field at the deepest level. The holistic effect that emanates from this radiates to all levels of our being. This not only promotes our health, but also brings substantial spiritual growth and energetic protection. The possible therapeutic effects of the Tachyon energy are therefore endless!

Tachyon energy is the first energetic structure that emerges from the formless structure of the zero point field in the energetic continuum. The Zero Point Field is the all-encompassing energy field, a vibrating ocean from which all creation emanates and takes place, connecting everything as a unity on a subatomic level.

Tachyon energy is the first form-having energy that can become anything yet. Tachyon is not a traditional form of healing. Although healing energies are intelligent in themselves, they have, as it were, assumed a direction in terms of form and function. Tachyon can still become any form of intelligence and this allows the Tachyon energy to take on any form and function as soon as it comes into contact with a specific form of disharmonic energy. So you could say that the body itself transforms the Tachyon energy in such a way that the Tachyon energy gets exactly the effect that the body needs.

There are several options I can offer you:

  • I can give you a healing using the Tachyon energy as a channel for the Ascended Masters, Archangels and Angels needed for the healing. This healing is very powerful.
  • I can make several Tachyon antennas. You can place this under your water jug, I can make a Tachyon antenna from a stone or other items for any healing you need.
  • I can turn a wall into a Tachyon antenna so that the Tachyon energy can flow freely through space. This will keep your space energetically clean, protect it and strengthen healings I give with other forms of healing.

Tachyon antennas cannot absorb negative energy. So you don’t have to clean your items. For example, if you receive a stone, a Tachyon antenna from me, it will permanently remain a Tachyon antenna. So you don’t have to charge it again and again.

Site Footer