2b. Shamballa MDH Master Degree Course

Shamballa MDH

Shamballa MDH is een geschenk van God en van Meester Germain. Shamballa betekent onvoorwaardelijke Liefde. Shamballa is niet alleen een manier van genezen, het is een manier om je eigen spirituele groei en ontwikkeling te versnellen.

De oorsprong van Shamballa ligt in het verzonken rijk van Atlantis en is zo goed als verloren gegaan, duizenden jaren geleden. Nu is Germain bezig deze verloren kennis opnieuw aan de mensheid aan te bieden. Het is nu tijd om volledig te mogen helen en trauma’s los te laten.

Shamballa MDH is het vervolg op het Usui Reiki Systeem. Shamballa energie is vele malen sterker dan de Reiki energie. Je kunt zeggen dat Reiki energie van de 3e dimensie is en Shamballa MDH energie van de 5e dimensie. De Shamballa MDH energie heeft in de loop van de tijd al een aantal upgrades ontvangen. De Shamballa energie waar wij mee mogen werken wordt hierdoor sterker en sterker.

Voor het ontvangen van jouw inwijding wordt jouw energiesysteem hier volledig op voorbereid. Dit kan al een aantal dagen voor het ontvangen van jouw inwijding voelbaar zijn. Altijd op een positieve manier. Het fijne aan het ontvangen van de Shamballa MDH inwijdingen is dat er ook bijna geen zuiveringsperiode is, mensen voelen zich altijd blij, vreugdevol en krachtig na een inwijding.

Tijdens het werken met de Shamballa MDH energie ontvang je de hulp en assistentie van Germain en jouw Shamballa Healing Team. Dit Team bestaat uit vele Opgestegen Meesters, Aartsengelen, Engelen en Verlichte Zielen. In de opleiding ontvang je hier uitgebreide informatie over.

Als Shamballa healer en master ontvang je een veelvoud aan informatie en symbolen, dit maakt Shamballa MDH tot een volledig healing-systeem.

Shamballa MDH bestaat uit 4 inwijdingen/graden: 

De 1ste graad Shamballa MDH staat je toe jezelf en anderen kunt genezen op een directe manier door simpel weg je handen op jezelf of de ander te leggen. Je legt gewoon je handen op de plek waar je voelt dat nodig is, en zelfs al heb je ze niet op de juiste plek, de energie zal stromen waar ze het hardste nodig is. Ook hierin wordt je door jouw Shamballa Healing Team geholpen. Iedereen kan worden ingewijd en wordt daarmee capabel om zichzelf en anderen te genezen. Je hebt er geen speciale gaven of capaciteiten voor nodig, maar je kunt deze door met de Shamballa energie te gaan werken, zeker gaan ontwikkelen. Je leert de juiste basis-aanroeping zoals ik deze ontvangen heb van Germain.

De 2e graad van Shamballa MDH staat je toe om afstand healings te sturen naar mensen, dieren situaties en plaatsen. Je ontvangt de Symbolen die dit mogelijk maken. Je leert om op de juiste manier de Symbolen te gebruiken, zodat je samen met de basis-aanroeping een sterke healing op afstand kunt sturen.

De 3e graad van Shamballa MDH omvat meer Symbolen dan de 2e graad en staat je toe om de inwijding in de 1ste graad door te geven. De Shamballa energie zal nogmaals worden versterkt zodat je een nog sterker kanaal wordt voor de energie.

De 4e graad van Shamballa MDH is de Mastergraad. Tijdens de inwijding ontvang je 352 Symbolen. Deze Symbolen brengen heling op fysiek, emotioneel en spiritueel gebied. Je ontvangt Symbolen voor specifieke ziekten en aandoeningen, heling voor aura en chakra’s, dieren en Natuur healing, ontwikkeling van jouw gaven, reinigende- en beschermende symbolen enz.

De kosten voor elke graad van Shamballa MDH zijn 75 euro. Dit is inclusief zeer uitgebreide handleiding, de inzichten en boodschappen die ik in de loop van de tijd heb mogen ontvangen, en certificaat.

Ontvang je alle 4 graden van mij, dan ontvang je het Shamballa MDH Symbolen boek bij de opleiding.

Additionele initiaties kan je ook krijgen na het behalen van Shamballa MDH 4e graad (Mastergraad): 

Shamballa 528, Shamballa 999, Shamballa Activering van het 3e Oog, De Gouden Straal van Shamballa, Shamballa 5e Graad, Shamballa 7e Dimensie.


Shamballa MDH

Shamballa MDH is a gift from God and from Master Germain. Shamballa means unconditional Love. Shamballa is not just a way of healing, it is a way to accelerate your own spiritual growth and development.

Shamballa’s origins lie in the sunken realm of Atlantis and were all but lost thousands of years ago. Now Germain is in the process of offering this lost knowledge back to humanity. It is now time to fully heal and release traumas.

Shamballa MDH is the continuation of the Usui Reiki System. Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You can say Reiki is 3rd dimension energy and Shamballa MDH is 5th dimension energy. The Shamballa MDH energy has received a number of upgrades over time. The Shamballa energy that we are allowed to work with becomes stronger and stronger because of this.

Before receiving your initiation, your energy system is fully prepared for this. This can already be felt a few days before receiving your initiation. Always in a positive way. The nice thing about receiving the Shamballa MDH initiations is that there is also almost no purification period, people always feel happy, joyful and powerful after an initiation.

While working with the Shamballa MDH energy you will receive the help and assistance of Germain and your Shamballa Healing Team. This Team consists of many Ascended Masters, Archangels, Angels and Ascended Souls. You will receive detailed information about this in the training.

As a Shamballa healer and master you receive a multitude of information and symbols, making Shamballa MDH a complete healing system.

Shamballa MDH consists of 4 initiations/degrees:

The 1st degree Shamballa MDH alllows you to heal yourself and others in a direct way by simply laying your hands on yourself or the other. You just put your hands where you feel it is needed, and even if you don’t have them in the right place, the energy will flow where it is most needed. You will also be helped by your Shamballa Healing Team in this. Anyone can be initiated and thereby become capable of healing themselves and others. You do not need any special gifts or abilities, but you can certainly develop these by working with the Shamballa energy. You will learn the correct basic invocation as I received it from Germain.

The 2nd degree of Shamballa MDH allows you to send distance healings to people, animal situations and places. You receive the Symbols that make this possible. You will learn to use the Symbols correctly, so that together with the basic invocation you can send a strong healing from a distance.

The 3rd degree of Shamballa MDH includes more Symbols than the 2nd degree and allows you to pass on the 1st degree initiation. The Shamballa energy will be amplified once again so that you become an even stronger channel for the energy.

The 4th degree of Shamballa MDH is the Master’s degree. During the initiation you will receive 352 Symbols. These Symbols bring healing on a physical, emotional and spiritual level. You receive Symbols for specific diseases and conditions, healing for aura and chakras, animal and nature healing, development of your gifts, cleansing and protecting symbols, etc.

The cost for each grade of Shamballa MDH is 75 euros. This includes a very extensive manual, the insights and messages I have received over time, and a certificate.

If you receive all 4 degrees from me, you will receive the Shamballa MDH Symbols book with the training.

Additional initiations can also be obtained after obtaining Shamballa MDH 4th degree (Master’s degree):

Shamballa 528, Shamballa 999, Shamballa Activation of the 3rd Eye, The Golden Ray of Shamballa, Shamballa 5th Degree, Shamballa 7th Dimension.

Site Footer