3d. De Gouden Straal van Shamballa/The Golden Ray of Shamballa

De Gouden Straal van Shamballa is een prachtig en krachtig energiesysteem voor de Shamballa MDH Master. De reden dat de Gouden Straal van Shamballa alleen voor Shamballa MDH Masters beschikbaar is simpel uit te leggen. Shamballa MDH is een wonderlijk energiesysteem met een hoge frequentie uit de 5de dimensie. De Gouden Straal van Shamballa is van een nog hogere frequentie dan de Shamballa MDH. Jouw inwijdingen in de Shamballa MDH maken dat jouw energiesysteem deze hoge energie aankan.

Dit nieuwe energiesysteem is geen onderdeel van de Shamballa MDH maar een zeer mooie aanvulling hierop. De reden dat dit energiesysteem nu aan ons gegeven wordt is omdat wij mensen, maar ook Moeder Aarde en alles wat er op leeft extra hulp kan gebruiken.

Er mag nu een hogere frequentie van energie naar de Aarde en de mensen komen. Met andere woorden: de Gouden Tijd van Atlantis mag weer terug komen naar de Aarde door de Gouden Straal van Shamballa. Germain laat weten dat het nu tijd is om volledig te mogen helen, oude trauma’s achter je te laten en jouw medemens en Moeder Aarde te mogen helen.

De Gouden Straal van Shamballa is van een nog hogere frequentie dan de Shamballa MDH. De healingen die je gaat geven, worden met zoveel Gouden Licht omgeven dat je al snel resultaat zult ervaren.

De Gouden Straal is voor vele doeleinden te gebruiken. Enkele voorbeelden:

 • Het zuiveren van water en voorzien van een hoge frequentie helende energie
 • Een Natuurvortex in jouw tuin plaatsen
 • Gehele zuivering van jouw energieveld ontvangen
 • Volledige samenwerking met jouw Ziel en Hogere Zelf
 • In de juiste energieflow komen
 • Healing met Aartsengel Rafaël geven
 • DNA-healing van de Pleiadiërs
 • Een extra krachtige Violette Vlam
 • Geboortetrauma helen
 • Jouw vermogen om te helen te vergroten
 • Bescherming door de Gouden Koepel van Aartsengel Michaël
 • En nog veel meer

Je ontvangt 55 Gouden Stralen die je op een eenvoudige manier kunt laten stromen.

Na het ontvangen van jouw inwijding, mag je deze inwijding doorgeven aan anderen.

Deze mooie inwijding kost 55 euro. Dit is inclusief duidelijke handleiding en certificaat.


The Golden Ray of Shamballa is a beautiful and powerful energy system for the Shamballa MDH Master. The reason that the Golden Ray of Shamballa is only available to Shamballa MDH Masters is easy to explain. Shamballa MDH is a wondrous high frequency energy system from the 5th dimension. The Golden Ray of Shamballa is of an even higher frequency than the Shamballa MDH. Your initiations into the Shamballa MDH make sure that your energy system can handle this high energy. 
 
This new energy system is not part of the Shamballa MDH but a very nice addition to it. The reason this energy system is now given to us is because we humans, but also Mother Earth and everything that lives on it can use extra help. 
 
There may now be a higher frequency of energy coming to Earth and people. In other words, the Golden Age of Atlantis may come back to Earth through the Golden Ray of Shamballa. Germain says that it is now time to heal completely, to leave old traumas behind and to heal your fellow man and Mother Earth. 
 
The Golden Ray of Shamballa is of an even higher frequency than the Shamballa MDH. The healings you are going to give will be surrounded with so much Golden Light that you will soon experience results. 
 
The Golden Ray can be used for many purposes. Some examples: 

 • Purifying water and providing it with high frequency healing energy 
 • Place a Nature Vortex in your garden 
 • Receive complete purification of your energy field 
 • Full cooperation with your Soul and Higher Self 
 • Getting into the right energy flow 
 • Giving healing with Archangel Raphael 
 • DNA healing of the Pleiadians 
 • An extra powerful Violet Flame
 • Healing birth trauma 
 • Increase your ability to heal 
 • Protection by the Golden Dome of Archangel Michael 
 • And much more 

You will receive 55 Golden Rays that you can let flow in a simple way. 

After receiving your initiation, you may pass this initiation on to others. 

This beautiful initiation costs 55 euros. This includes a clear manual, and certificate. 

Site Footer