4b. Shamballa Online grouphealing (stressreduction) and yoga relaxation & meditation

We starten met een korte ontspanningsoefening waarbij we lichaamsbewustzijn en ademhalingsoefeningen zullen beoefenen van de eeuwenoude Raja Yoga zodat je tot rust en ontspanning kan komen vanuit de hectiek van het dagelijkse leven. Daardoor kan je de Shamballa healing optimaal ontvangen.

De Shamballa healing – totale vermindering van stressniveau – zal op afstand verstuurd worden aan alle deelnemers.

We eindigen tenslotte met een korte ademhalingsoefening, concentratie en meditatieoefening.

Wat is Shamballa MDH?
Shamballa MultiDimensionale Healing (MDH) is een geschenk van God en van Meester Saint Germain.
Shamballa MDH heeft zich in 1996 geopenbaard aan John Armitage, een van de vijf Melchizedeks op aarde beter bekend onder de naam Hari Das.
Shamballa betekent onvoorwaardelijke Liefde. Het staat voor vrijheid en liefde. Shamballa is niet alleen een manier van genezen, het is een manier om je eigen spirituele groei en ontwikkeling te versnellen

Wat kan ik ervaren tijdens een Shamballa energie behandeling?
Een Shamballa-energie behandeling voelt als een warme, fijne verlichtende ervaring die rust, helende energie, helderheid en vreugde geeft. Een Shamballa behandeling werkt harmonieus en zal het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken en activeren. Klachten op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau, bijvoorbeeld pijn, angsten en andere aandoeningen, kunnen sterk verminderen of soms zelfs helemaal oplossen. Je kan de helende energie voelen stromen in het lichaam. De energie waarmee gewerkt wordt is helende levensenergie afkomstig van het alle aardse tot en met het hoogste Goddelijke energie. Shamballa Healing is net als Reiki een manier van energie doorgeven.

Wat is het verschil tussen Reiki energie en Shamballa MDH?
Shamballa MDH is het vervolg op het Usui Reiki Systeem. Shamballa energie is vele malen sterker dan de Reiki energie. Je kunt zeggen dat Reiki energie van de 3e dimensie is en Shamballa MDH energie van de 5e dimensie. De Shamballa MDH energie heeft in de loop van de tijd al een aantal upgrades ontvangen. De Shamballa energie waar wij mee mogen werken wordt hierdoor sterker en sterker. De Shamballa energie is vele malen sterker dan de Reiki energie. Je zou het kunnen zien als Reiki 2.0. Reiki kan je vergelijken met een 5 Watt sterke lamp en Shamballa met een 50 Watt sterke lamp.

Hoe werkt Shamballa MDH?
Shamballa werkt Multi Dimensionaal, wat een genezingsproces kan versnellen. Shamballa heeft een helend effect op alle lagen van een mens. Dit is zowel op energetisch, mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel vlak.

Datum & tijd: Vrijdag 26 mei van 20.00 – 21.00.  

Prijs: 20 euro.

Na inschrijving en betaling word de link gestuurd voor de online sessie.

Inschrijven en betaling via https://hipsy.nl/event/12529-shamballa-groepshealing-stressreductie-online

Namasté,
Vinod en Mandy, Shamballa MDH Masters


We start with a short relaxation exercise in which we will practice body awareness and breathing exercises from the ancient Raja Yoga so that you can relax and unwind from the hectic pace of daily life. Therefore you can receive the Shamballa healing in an optimal way.

The Shamballa healing – total reduction of stress level – will be send remotely to all participants.

Finally, we end with a short breathing exercise, concentration and meditation exercise.

What is Shamballa MDH?
Shamballa Multidimensional Healing (MDH) is a gift from God and from Master Saint Germain. Shamballa MDH revealed himself in 1996 to John Armitage, one of the five Melchizedeks on Earth better known as Hari Das. Shamballa means unconditional Love. It stands for freedom and love. Shamballa is not just a way of healing, it is a way to accelerate your own spiritual growth and development

What can I experience during a Shamballa energy treatment?
A Shamballa energy treatment feels like a warm, pleasant relieving experience that gives peace, healing energy, clarity and joy. A Shamballa treatment works harmoniously and will appeal to and activate the self-healing capacity of the body. Complaints on a physical, mental, emotional and energetic level, for example pain, fears and other disorders, can be greatly reduced or sometimes even completely resolved. You can feel the healing energy flowing in the body. The energy that is used is healing life energy from all earthly to the highest Divine energy. Shamballa Healing, like Reiki, is a way of transmitting energy.

What is the difference between Reiki energy and Shamballa MDH?
Shamballa MDH is the continuation of the Usui Reiki System. Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You can say that Reiki is energy of the 3rd dimension and Shamballa MDH is energy of the 5th dimension. The Shamballa MDH energy has received a number of upgrades over time. The Shamballa energy that we are allowed to work with becomes stronger and stronger because of this. The Shamballa energy is many times stronger than the Reiki energy. You could think of it as Reiki 2.0. You can compare Reiki with a 5 Watt strong lamp and Shamballa with a 50 Watt strong lamp.

How does Shamballa MDH work?
Shamballa works Multi Dimensionally, which can accelerate a healing process. Shamballa has a healing effect on all layers of a person. This is on an energetic, mental, emotional, physical and spiritual level

Date & time: Friday 26 May from 20.00 – 21.00.  

Price: 20 euro.

After registration and payment the link for the online session will be send.

Register and payment via https://hipsy.nl/event/12529-shamballa-groepshealing-stressreductie-online

Namasté,
Vinod and Mandy, Shamballa MDH Masters

Site Footer